Van Nispen hofje in Den Haag

Stichting Hofje van Hoogelande heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage en is gevestigd in het Bezuidenhout aan de Johannes Camphuijsstraat. Zij is in het jaar 1669 in het leven geroepen door Jonkheer Eduard van Hoogelande, gewoond hebbende te ’s-Gravenhage, die bij testament liet vastleggen dat de inkomsten uit zijn vermogen ten goede moesten komen aan de armen middels het door hem gebouwde hofje in de Boekhorststraat:

“dat sijn heer comparants jaerl. innecomen van alle sijne naer te laeten goederen geemployeert sal worden ten behoeve van den armen ... [en dat] de sestien huysiens ... bewoont sullen worden van eerlijcke arme persoonen”.. De bewoning was vrij van huur, en de bewoonsters kregen jaarlijks een preuve in geld en natura, o.a. bestaande uit 50 gulden en 8 tonnen turf.

Deze huisvesting aan de Boekhorststraat te ’s-Gravenhage, werd in het begin van de twintigste eeuw aan de gemeente ’s-Gravenhage verkocht en is afgebroken. Daarvoor in de plaats zijn gekomen de woningen aan de Johannes Camphuysstraat 61 tot en met 85, welke in november 1907 werden betrokken.

Jhr. J.W.J.C.M. van Nispen tot Sevenaer was getuige de gedenksteen regent van deze stichting Hofje van Hoogelande.