Statuten Vereniging van het geslacht Van Nispen

Bij acclamatie goedgekeurd tijdens de vergadering in de Buunderkamp op 23 juni 1962.    

Artikel 1. Naam zetel en duur De vereniging is genaamd "Familievereniging Van Nispen". Zij is gevestigd te Arnhem en is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen van de dag van oprichting, zijnde 21 mei 1960.

Artikel 2. Doel
De vereniging is aangegaan met het doel om het persoonlijk contact tussen de leden van het geslacht Van Nispen te bevorderen en het besef van hun afkomst en de daaruit voortvloeiende morele verpichtingen in persoonlijk, sociaal en maatschappe-lijk opzicht levendig te houden.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door de jaarlijkse daartoe bijeen te brengen gelden te beheren en overeenkomstig het aan de vereniging gestelde doel te besteden en voorts door andere wettige middelen, welke aan het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3
Tot het bereiken van het in artikel 2 gestelde doel der vereniging zullen onder meer tot haar werkzaamheden behoren:

  1. het organiseren van samenkomsten voor de leden;
  2. het bewaren of doen bewaren, onderhouden, herstellen of instandhouden van bescheiden, voorwerpen, bouwsels, gedenktekens en dergelijke, welke de herinnering aan het geslacht Van Nispen levendig houden;
  3. het bestuderen of doen bestuderen van de geschiedenis van het geslacht Van Nispen en eventueel het publiceren of dien publiceren van de resultaten hiervan.

Artikel 4. Leden Leden der vereniging kunnen zijn: a. zij, die tot het geslacht Van Nispen behoren en als eigen familienaam de naam Van Nispen dragen, mits behorende tot de Nederlandsche adel; b. echtgenoten van personen onder a. bedoeld, die een andere familienaam dragen; c. weduwen van personen onder a. bedoeld; d. weduwnaars van personen onder a. bedoeld, tenzij zij hertrouwd zijn.

Artikel 5
Om lid der vereniging te worden moeten de gegadigden de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en door de algemene ledenvergadering als lid worden aanvaard. *}

Artikel 6
Degene die tot lid der vereniging wenst te worden toegelaten dient,zich daartoe aan te melden bij het bestuur. Het bestuur legt de binnengekomen aanmeldingen ter beslissing voor aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 7
Het lidmaatschap der vereniging eindigt door overlijden, door schriftelijke opzegging of door royement krachtens besluit der algemene ledenvergadering. De in het vorig lid genoemde opzegging dient te zijn gericht aan het bestuur der vereniging en moet voor 1 december van het jaar, voorafgaande aan de gewenste bëeindiging van het lidmaatschap, door het bestuur zijn ontvangen.

Artikel 8
Het bestuur is bevoegd om een lid, dat niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 4 van deze statuten of niet voldoet aan de verpichtingen, voor de leden vastgesteld in deze statuten of in het huishoudelijk reglement, uit te nodigen om door schriftelijke opzegging diens lidmaatschap te bëeindigen. Indien het betrokken lid aan deze uitnodiging geen gehoor geeft binnen vier weken, nadat de betreffende uitnodiging aan hem of aan haar is verzonden, kan het bestuur diens royement aan de algemene ledenvergadering verzoeken, welke daarover beslist.

Artikel 9
De leden betalen een jaarlijkse contributie, welke bij huishoudelijk reglement wordt vastgelegd.

Artikel 10
Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter zulks nodig acht of wannèer ten minste drie leden van het bestuur of tien leden van de vereniging een verzoek daartoe tot de voorzitter
richten, die alsdan verplicht is binnen één maand na ontvangst van dit verzoek een algemene ledenvergadering uit te schrijven of te doen uitschrijven, bij gebreke waarvan de bedoelde leden het recht hebben zelf tot het beleggen van een algemene ledenvergadering over te gaan.

Artikel 11
Op de algemene ledenvergadering brengt ieder der aanwezige leden in artikel 4 dezer statuten sub a. en c. genoemd één stem uit. Bij verhindering van de in artikel 4 dezer statuten sub a. genoemde leden kunnen de respectievelijke echtgenoten als gevolmachtigden van die leden fungeren.

Artikel 12
Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemming wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Indien bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussen-stemming over hen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist alsdan het lot

Artikel 13
De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting voor het komende en de rekening van het afgelopen dienstjaar vast.
Het dienstjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Vaststelling van de rekening door de algemene ledenvergadering geldt tot decharge van de penningmeester over het door hem gevoerde financieel beheer. Uit de leden wordt telkenjare een commissie van drie leden benoemd, welke belast wordt met het nazien van de rekeningen en de bescheiden van de penningmeester en aan de algemene ledenvergadering verslag uitbrengt van haar bevindingen.

Artikel 14. Het bestuur.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechten, het voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit en is gemachtigd in elk onvoorzien geval in naam der vereniging te handelen, behoudens latere verantwoording aan de algemene ledenvergadering. Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen behoeft het bestuur de voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
Tegenover derden wordt de vereniging verbonden door de handtekeningen van de
voorzitter en de secretaris.

Artikel 15
Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vier leden, welke door de algemene ledenvergadering worden gekozen uit de leden in artikel 4 dezer statuten sub a. genoemd.
De leden van het bestuur hebben telkens voor vier jaren zitting in het bestuur, echter met dien verstande dat van de bij de oprichting der vereniging gekozen bestuursleden er twee zullen aftreden, aan te wijzen door het lot, na verloop van een tweejarig bestuurslid maatschap.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, doch mog~n niet meer dan één maal achtereenvolgens herkozen worden, tenzij zulks tot gevolg zou hebben dat één tak der familie in het geheel niet in het bestuur vertegenwoordigd zou zijn.

Artikel 16
De voorzitter wordt gekozen voor een termijn van vijf jaren. Hij is niet terstond als zodanig herkiesbaar.

Artikel 17
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur is bevoegd zich in de uitoefening van zijn taak te doen bijstaan door deskundigen. Dezen behoeven geen lid der vereniging te zijn.

Artikel 18. Financieel beheer.
Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting voor het komende en een rekening van het afgelopen dienstjaar opgemaakt en aan de .algemene ledenvergadering ter vaststelling aangeboden.
De begroting en de rekening bestaan uit een gewone en een buitengewone dienst. Op de gewone dienst worden beraamd c.q. verantwoord als inkomsten de contributies der leden en andere baten, niet zijnde buitengewone bijdragen der leden, erflatingen of schenkingen aan de vereniging gedaan en als uitgaven die kosten, die benodigd zijn om de vereniging als zodanig in stand te houden en te doen functioneren.
Op de buitengewonen dienst worden geraamd c.q. verantwoord als inkomsten de buitengewone bijdragen der leden, erflatingen of schenkingen aan de vereniging gedaan, overboekingen uit batige saldi der rekeningen van de gewone dienst, indien en voor zover daartoe door de algemene ledenvergadering wordt besloten, en als uitgaven die kosten, welke benodigd zijn voor het nastreven van de in artikel 2 dezer statuten genoemde doeleinden en het uitvoeren van de in artikel 3 dezer statuten
sub 2 en 3 genoemde taken.

Artikel 19
Het bestuur doet jaarlijks aan de algemene vergadering voorstellen met betrekking tot overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst van batige saldi der rekeningen en tot besteding van gelden uit de buitengewone dienst, onverminderd hetgeen in artikel 14 dezer statuten is bepaald.

Artikel 20
De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen der vereniging. Bij het doen van uitgaven is hij gehouden aan de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting.
Hij is voor zijn financieel beheer verantwoording verschuldigd aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 21. Huishoudelijk reglement.
Ter nadere uitwerking van het bepaalde in deze statuten wordt door de algemene ledenvergadering een huishoudeijk reglement vastgesteld.
Dit reglement mag niets bevatten dat in strijd is met deze statuten.

Artikel 22. Ontbinding der vereniging.
De algemene ledenvergadering kan besluiten tot ontbinding der vereniging. Een besluit daartoe behoeft de meerderheid van twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen. Over een zodanig besluit kan slechts rechtsgeldig worden gestemd indien de algemene ledenvergadering schriftelijk is opgeroepen, de betreffende oproeping tenminste vi~r weken vóór de datum der vergadering is verzonden, in de betreffende oproeping het voorstel tot ontbinding der vereniging is vermeld en op de algemene vergadering tenminste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien aan het laatst genoemde vereiste niet is voldaan, wordt nogmaals binnen drie maanden na de voornoemde vergadering een algemene ledenvergadering opgeroepen, waarvoor de oproeping aan dezelfde voorwaarden moet voldoen, doch waar rechtsgeldig kan worden gestemd ook indien niet de helft der stemgerechtigde leden aanwezig is.

Artikel 23
Bij ontbinding der veremgmg wordt het bestuur of een commissie van drie meerderjarige leden der vereniging door de algemene ledenvergadering met de liquidatie der vereniging belast.
Eventuele bezittingen der vereniging als bedoeld in artikel 3 dezer statuten sub 2, alsmede het saldo der geldmiddelen, zullen worden overgedragen aan een vereniging of instelling, die mede of grotendeels dezelfde doelstelling heeft als deze vereniging of bij het ontbreken daarvan aan instellingen van algemeen nut of weldadigheid, zulks zoveel mogelijk overeenkomstig de aard der bezittingen en het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Bedoelde instellingen zullen worden aangewezen door de algemene ledenvergadering.
De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24
In alle gevallen. waarin deze statuten niet voorzien of welke niet in het huishoudelijk reglement zijn geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 25
Deze statuten treden in werking op de dag der Koninklijke goedkeuring. Geen wijzigingen worden in deze statuten aangebracht dan onder voorbehoud der Koninklijke goedkeuring, waar deze wordt vereist.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 juni 1962.

  • oktober 1966: veranderd in 16 jaar
  • september 1983: veranderd in 12 jaar/ eerste klas       middelbare school.